کاناډا یو شمېر افغان ښځینه قاضیانو ته سياسي پناه ورکوي