امريکا له افغانستان سره د ۳۰۸ ميليونه ډالرو مرستې اعلان کړی