د کابل پوهنتون استاد ‘فیض الله جلال د طالبانو له بنده خوشی شوی’